Advertisement

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO RealMadryt.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem PORTALU internetowego RealMadryt.pl jest RMPL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mogilska 43, kod pocztowy 31-545, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572343, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł, NIP 6751520447, REGON 361845083- zwana w dalszej części regulaminu Wydawcą.
 2. PORTAL internetowy RealMadryt.pl (zwany w dalszej części „PORTALEM”) działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z postanowień niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. PORTAL w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 ze zm.).
 5. Wszelkie prawa do PORTALU należą do Wydawcy, z kolei prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę na PORTALU. 

 

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownikiem PORTALU jest każda osoba korzystająca z PORTALU RealMadryt.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z PORTALU, jak również rejestracja na PORTALU są bezpłatne.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z PORTALU oraz z materiałów rozpowszechnianych na PORTALU możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy o ochronie baz danych. oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Powyższe dotyczy każdej aktywności jaką użytkownik może podjąć na PORTALU.
 4. Każde inne wykorzystanie PORTALU i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy i lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Bezprawne korzystanie z PORTALU i poszczególnych elementów jego zawartości skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich usług PORTALU w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza § 2 pkt 3 regulaminu lub dopuszcza się działań opisanych w § 2 pkt 4 i 5 regulaminu, Wydawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 7. Korzystając z PORTALU użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 8. Prawo do korzystania z forum, umieszczania wpisów na łamach PORTALU (posty na forum, komentarze pod artykułami), korespondencji prywatnej z innym Użytkownikiem, oceny zawodników, publikacji własnych treści i materiałów mają wyłącznie zalogowani Użytkownicy.
 9. Użytkownik loguje się do PORTALU pod adresem https://www.realmadryt.pl/login, po uprzedniej rejestracji pod adresem https://www.realmadryt.pl/rejestracja.
 10. Użytkownik publikując swoje wpisy reprezentuje własne poglądy i opinie ponosząc wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na PORTALU. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach PORTALU.
 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach PORTALU:
 • linków i materiałów handlowych oraz jakichkolwiek przekazów reklamowych,
 • materiałów i treści chronionych prawem autorskim lub naruszających prawa osobiste osób trzech, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
 • treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej czy też z powodu orientacji seksualnej,
 • treści zawierających słowa wulgarne i obraźliwe, jak również treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, będące pomówieniami i propagujące przemoc. Zabronione jest również nadużywanie przy generowaniu treści wpisów caps locka, „emotikon” i nadmierne popełnianie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 1. Niedopuszczalne jest również naruszanie przez Użytkowników dobrego imienia PORTALU i Wydawcy, prowokowanie, oczernianie i pomawianie Wydawcy i innych Użytkowników PORTALU, podejmowanie działań naruszających funkcjonowanie PORTALU,
 2. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego konta, jak również zakładanie kolejnego konta po zablokowaniu poprzedniego. Niedopuszczalne jest tworzenie konta z nazwą/nickiem mogącym prowokować lub obrażać.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania treści, o których mowa w § 2 pkt 11 regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również blokowania uczestnictwa na PORTALU w stosunku do osób naruszających postanowienia § 2 pkt 11 niniejszego regulaminu. Konto lub konta Użytkownika mogą zostać zablokowane przez Wydawcę również w przypadku zaistnienia zdarzeń o których mowa w § 2 pkt 12 i 13 niniejszego regulaminu. W odniesieniu do uprawnienia w postaci zablokowania konta Użytkownika Wydawca umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec tego uprawnienia, gdy ten zgłosi się do niego na adres mailowy [email protected] z maila połączonego z zablokowanym kontem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników PORTALU.
 4. Użytkownik ma prawo zlikwidować własne konto założone i funkcjonujące na PORTALU, co nie wymaga zgody czy też akceptacji WYDAWCY. Użytkownik prośbę powinien wystosować z maila połączonego z zablokowanym kontem, by potwierdzić bycie właścicielem konta. Po zlikwidowaniu konta przez Użytkownika, na PORTALU pozostają wszelkie przejawy jego aktywności w tym komentarze. W przypadku komentarzy nazwa konta określona zostanie przez Wydawcę jako "użytkownik usunięty".
 5. Użytkownik, zamieszczając jakikolwiek wpis na PORTALU, a w szczególności wypowiedź, komentarz, opinię, ocenę upoważnia nieodpłatnie Wydawcę do:
 • zapisywania publikowanych wpisów w bazach danych Wydawcy PORTALU,
 • obróbki cyfrowej, celem dostosowania wpisu do wymogów portalu, na którym funkcjonuje PORTAL,
 • publikowania i rozpowszechniania wpisu w sieci internetowej,
 • włączania wpisu lub jego fragmentu do innych utworów i tworzenia opracowań,
 • publicznego udostępniania jego treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub czasie przez siebie wybranym.

 

§ 3

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 4

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w PORTALU treści, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania ograniczającego, lub wyłączającego publikację określonych treści z PORTALU.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PORTALU i poszczególnych usług dostępnych na PORTALU, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu PORTALU lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie internetowej PORTALU tj. od dnia 02.09.2019.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich udostępnienia na PORTALU.