Advertisement

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest RMPL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 43 (dalej „My” albo „Spółka”) wydawca portalu internetowego dostępnego pod adresem www.realmadryt.pl (dalej „RMPL”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wyślij do nas wiadomość elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Adres e-mail: [email protected]

Adres pocztowy: RMPL sp. z o.o., ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas korzystania z RMPL oraz zakładania konta użytkownika na RMPL.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RMPL sp. z o.o.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, czyli umożliwienia pełnego korzystania z RMPL, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem;
 • komentowania artykułów;
 • udziału w głosowaniach, ankietach i sondach organizowanych na RMPL;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RMPL sp. z o.o., którym jest:

 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • prowadzenie badań i analiz RMPL, między innymi pod kątem funkcjonalności portalu internetowego, poprawy działania usług, usuwania błędów czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i zbieranie opinii jakości świadczonych usług;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług RMPL lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

W celu wyświetlania w serwisie reklamy dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji korzystamy z rozwiązań spółki optAd360 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Braci Gierymskich 76 51-640 Wrocław. Jeśli chcesz zmienić swoje ustawienia, możesz to zrobić w tym miejscu.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych. Możesz wyłączyć zbieranie danych o Twojej aktywności za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy z usługi Hotjar w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz optymalizacji tej usługi i doświadczenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy lubią i nie lubią itp.), co pozwala nam budować i utrzymywać naszą usługę, opierając się na opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie oraz inne technologie do zbierania danych dotyczących zachowań naszych użytkowników oraz ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie zdeanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma zakaz umowny sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu. Możesz wyłączyć zbieranie danych o Twojej aktywności za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić Ci pełne korzystanie z RMPL:

 • nazwa użytkownika,
 • adres e-mail,
 • adres IP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zawrzeć umowy z RMPL. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi programistyczne, konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników RMPL, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym RMPL sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez RMPL sp. z o.o. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.